bionavigaattori

Hautalan esittämä vaihtoehto tänään

 • raaka aine hankinnan logistiset vaihtoehdot (Kuopion yliopisto + Laffocomp Oy lisäykset)
  raaka aine hankinnan logistiset vaihtoehdot (Kuopion yliopisto + Laffocomp Oy lisäykset)
 • bio raaka aine tarjonta ja kysyntä
  bio raaka aine tarjonta ja kysyntä
 • tulevaisuuden vesiliikenne alue jolla kyetään siirtämään maantieliikennettä vesille (VTT raportti 37/73 /2009 )
  tulevaisuuden vesiliikenne alue jolla kyetään siirtämään maantieliikennettä vesille (VTT raportti 37/73 /2009 )

Hallitusneuvotteluissa tuli tänään hyvin radikaali liikennepoliittinen muutospommi  :

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/280870-vihreiden-heidi-hautala-ek-tentissa-50-n-virhe-vaikeuttaa-entisestaan

” Hautala esitti esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointilain muuttamista niin, että kun myönnetään ympäristölupa, ”niin silloin siinä edellytettäisiin myös raaka-aineen hankinnan kestävyyden tarkastelu”. ”

Mikäli em todella aletaan perkaamaan niin se tarkoittaa kokonaisuudessaan  Suomen liikennepoliittisen linjan uudelleen kokonaisarviointia, kun aloitetaan siitä että  metsäteollisuuden

Hankinta jaotellaan eri osiin ja aletaan tarkastella sen osien kestävyyttä EU:ssa sovituin kestävän kehityksen sopimuksin ja kriteeriön :

 1. Ostotoiminta – tarkastelu siitä , miten paljon voidaan hakata = laskennallinen määritys /sopimus

 2. Logistiikka(varastointi ja kuljetus ja loppuvarastointi ennen tuotantoa) ja EU:ssa sovittu strateginen tarkastelu , tarkastelu vaikuttaa mm ilmastopäästöihin ja sitä kautta ympäristölupiin (mikä tällä hetkellä puuttuu ja sitä ei ole tehty mm Äänekoskelle eikä Kuopioon ) :

  1. Kaato,puut, risut,kannot ,

  2. Konventionaalinen metsäkuljetus vs uusi kestävän kehityksen mukainen alkukuljetus

  3. Tienvarsi haketus /tukkien ja jalostukseen menevän tuotannon kuljetus

  4. / kaukokuljetus vs. vesiliikennekuljetus

  5. Käyttöpaikka ja terminaalihaketus , jalostukseen

Eli koko hankinta  ketjun nykyiset ja tulevaisuuden mahdollisuudet otettava tarkasteluun mukaan. Sisältää EU liikennestrategian ja kestävän kehityksen mukaisen liikenteen toteuttamiseksi mm sisävesiliikenne verkon tuomien etujen tarkastelut em logistisissa malleissa viitteet:

 1. kuva 1 ylin ohessa http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/16.4-LAIVAMALLI-KUOPION-TUTKIMUKSSEN-LISÄTTYNÄ1-1.pdf

 2. Logistiikan tarkastelu mallin perustat http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/16.5-METSÄVAROJEN-HYÖTYKÄYTÖN-UUSI-LOGISTIIKKA-V-2009.pdf

 3. em Hankinnan Logistiikan kestävyyden ympäristölupa arviointi kaavio, jonka mukaisesti vertailu laskenta EU:ssa sovitun strategisen tarkastelun mukaisesti : http://www.sisavesi.fi/?page_id=346

 4. Metsän kasvu ja käyttö alueiden sijainti kuva 2

 5. vesiväylä ja vesiliikenne mahdollisuudet kuva 3 http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/3.1-SUOMALAISTA-VESILIIKENNEKEHITTÄMISTÄ-2000-LUVULLA.pdf

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Viitaten Hautalan ulostuloon, meillähän on ollut jo voimassa vuodesta 2017 toukokuulta YVA-laki ja YVA-asetus, joissa jo vaaditaan raaka-aineen hankinnan kestävyyden tarkastelua:

252/2017 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 1 luku "Yleiset säännökset":

1 §
Tavoite

Tämän lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella:

a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;

b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on suojeltu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY nojalla;

c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön;

d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä

e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin;

2) ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä 3 luvun mukaista menettelyä, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan tiettyjen hankkeiden todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea;

3) ympäristövaikutusten arviointiohjelmalla hankkeesta vastaavan laatimaa suunnitelmaa tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä;

4) ympäristövaikutusten arviointiselostuksella hankkeesta vastaavan laatimaa asiakirjaa, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista;

5) hankkeesta vastaavalla toiminnanharjoittajaa tai sitä, joka muutoin on vastuussa tässä laissa tarkoitetun hankkeen valmistelusta tai toteuttamisesta;

6) yhteysviranomaisella viranomaista, joka huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään;

7) osallistumisella hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten ja niiden, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja säätiöiden, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea, välistä vuorovaikutusta ympäristövaikutusten arvioinnissa;

8) perustellulla päätelmällä yhteysviranomaisen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tekemää perusteltua johtopäätöstä, joka on tehty arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, kansainvälisen kuulemisen tulosten sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta;

9) luvalla viranomaisen hankkeen toteuttamiseen myöntämää lupaa tai muuta siihen rinnastettavaa päätöstä."

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252

---

277/2017

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) nojalla:

1 §
Hankkeesta vastaavalta edellytettävät tiedot päätettäessä arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

Hankkeesta vastaavan on toimitettava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017), jäljempänä YVA-laki, 11 §:ssä tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle YVA-lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa koskevaa päätöksentekoa varten seuraavat tiedot:

1) hankkeen kuvaus, erityisesti

a) kuvaus hankkeen fyysisistä ominaisuuksista ja tarvittaessa purkutöistä;

b) kuvaus hankkeen sijaintipaikasta, ottaen erityisesti huomioon niiden maantieteellisten alueiden ympäristön herkkyys, joihin hanke todennäköisesti vaikuttaa;

2) kuvaus niistä ympäristönäkökohdista, joihin hankkeella on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia; sekä

3) siltä osin kuin tietoa hankkeen mahdollisista todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista on saatavilla, kuvaus näistä vaikutuksista, jotka johtuvat

a) ennustetuista jäämistä ja päästöistä sekä tarvittaessa jätteiden muodostumisesta; tai

b) luonnonvarojen, erityisesti maaperän, maan, veden ja luonnon monimuotoisuuden, käytöstä.

Päätöksenteon perustana olevat tekijät, joista säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 2. liitteessä, on otettava tarvittaessa huomioon koottaessa 1–3 kohdan mukaisia tietoja.

2 §
Luonnonympäristön sietokyvyn ottaminen huomioon päätettäessä arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

Päätettäessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta YVA-lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen on lain liitteessä 2 olevan 2 kohdan c alakohdassa mainitun luonnonympäristön sietokyvyn osalta otettava huomioon erityisesti:

1) kosteikot, ranta-alueet ja jokisuut;

2) rannikkoalueet ja meriympäristö;

3) vuoristo- ja metsäalueet;

4) kansallis- ja luonnonpuistot;

5) lain nojalla luokitellut tai suojellut alueet sekä jäsenvaltioiden luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY perusteella määrittelemät Natura 2000 -alueet;

6) alueet, joilla unionin lainsäädännössä vahvistetut ympäristön laatustandardit on jo ylitetty, niitä ei ole noudatettu tai niiden arvioidaan ylittyneen;

7) tiheään asutetut alueet; sekä

8) historiallisesti, kulttuurisesti tai arkeologisesti merkittävät maisemat ja kohteet."

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170277

--

Myös SEA-/SYA-direktiivi määrää saman:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (niin sanottu SEA-direktiivi (EY) N:o 42/2001, EUR-Lex) sekä YK:n Euroopan talouskomission strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja, jotka edellyttivät muutoksia myös maankäyttö- ja rakennuslakiin ja -asetukseen.

https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_...

-> löytyvät MRA 10 §, 17 § ja 25 §.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset